Anketa

KAKVA JE KVALITETA VAŠEG SPAVANJA I DA LI SPAVATE NA DOBROM MJESTU? Ukoliko niste označili prvi odgovor kao točan svakako nam se javite na e-mail: huped@huped.hr kako bismo pronašli uzrok.

PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU TERAPEUTA I ISCJELITELJA TE DOBIVANJU STRUČNIH PRIZNANJA

PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU TERAPEUTA I ISCJELITELJA TE DOBIVANJU STRUČNIH PRIZNANJA

HUPED kao registrirana krovna strukovna organizacija ima mogućnost dodjeljivati stručna priznanja u svome području. Postati doktor terapeutsko iscjeliteljske struke najviše je priznanje i najveća nagrada koju jedan terapeut / iscjelitelj može dobiti za svoj rad. Pri tome ne treba miješati termine „doktor struke“ i „doktor znanosti“ jer ovaj drugi naziv može dodijeliti isključivo akademska zajednica.
U Pravilniku o stručnom usavršavanju terapeuta i iscjelitelja te dodjeli stručnih priznanja definirano je niz pojmova, stupnjeva te postupaka kako se postaje iscjelitelj, terapeut pa i doktor iscjeliteljsko terapeutske struke. Sva ostala pitanja možete poslati na našu e-mail adresu: huped@huped.hr


PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU TERAPEUTA I DODJELI STRUČNIH PRIZNANJA

Članak 1.
Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti za:
 1. dobivanje naziva terapeut i/ili iscjelitelj od strane HUPED-a, certifikata i licence za rad
 2. trajno usavršavanje terapeuta / iscjelitelja i produživanje licence
 3. dobivanje stručnih priznanja od strane HUPED-a:

 • doktor prirodne medicine (DR.P.M.)
 • doktor energetske medicine (DR.E.M.)
 • doktor duhovne medicine (DR.D.M.)


I. Dobivanje naziva terapeut, iscjelitelj, certifikata i licence

Članak 2.

TERAPEUT je osoba koja se nakon odgovarajućeg profesionalnog osposobljavanja (u Hrvatskoj ili inozemstvu) profesionalno ili neprofesionalno bavi određenom vrstom prirodne i/ili energetske medicine.

ISCJELITELJ je osoba koja se nakon odgovarajućeg profesionalnog osposobljavanja  profesionalno ili neprofesionalno bavi određenom vrstom energetske i/ili duhovne medicine.

U iznimnim slučajevima kada se radi o posebnoj nadarenosti iscjelitelj može biti i osoba koja postojeći i standardiziran sustav obrazovanja nije prošla.

CERTIFIKAT je potvrda o uspješno završenom školovanju za praktičara jedne ili više metoda alternativne i/ili komplementarne medicine. Certifikat može izdati HUPED ukoliko je edukacija organizirana u HUPED-u ili neka od partnerskih ustanova za edukaciju te licencirani instruktori za pojedine metode rada.

LICENCA je dozvola za rad koju izdaje HUPED u Hrvatskoj ili EUNES za EU na temelju potvrde o edukaciji - CERTIFIKATA (odnosno DIPLOME u nekim državama) ili pak na temelju testiranja odnosno dokazivanja posebnih iscjeliteljsko terapeutskih sposobnosti.


Članak 3.

Svi redovni članovi HUPED-a su istovremeno i terapeuti odnosno iscjelitelji. Pridruženi članovi su iscjelitelji odnosno terapeuti ukoliko ispunjavaju sve uvjete za pridruženog člana / terapeuta iz Statuta i terapeutskog Kodeksa.

 

Članak 4.

Prilikom prijave za članstvo u HUPED-u potrebno je priložiti:

 • ispunjenu pristupnicu;
 • kod javnog bilježnika ovjerenu (i prevedenu ukoliko je inozemna) kopiju diplome, potvrde o školovanju, certifikata (iz inozemstva ili Hrvatske);
 • potvrđenu kopiju uplatnice iznosa za članarinu i licencu.

 
Članak 5.

HUPED priznaje diplome, certifikate, dozvole dobivene od strane inozemnih visokoškolskih ustanova i ostalih strukovnih organizacija koje se bave školovanjem budućih terapeuta te iscjelitelja i na osnovu njih dodjeljuje licencu. Popis inozemnih obrazovnih ustanova naveden je u "dodacima".
HUPED priznaje i potvrde/certifikate dobivene i u Hrvatskoj (popis također u "dodacima").

 
Članak 6.

Stručna Komisija HUPED-a na svojim sjednicama raspravlja prijedloge o priznavanju potvrda/certifikata dobivenih od strane ustanova i organizacija koje još nisu na popisu u "dodacima".
Odluku donosi Predsjednik na temelju preporuke stručne Komisije ili sam na osnovu osobne procjene.
 

Članak 7.

Sjednice Komisije se mogu odvijati fizičkim sudjelovanjem članova na sjednici ali i preko Interneta, uz pomoć elektroničke pošte zatim kao videokonferencije i sl.
 

Članak 8.

Redovni članovi mogu i preko HUPED-a organizirati školovanje za svoje učenike te tada HUPED izdaje certifikat o završenom tečaju kod određenog terapeuta te licencu za rad.
U svim ostalim slučajevima HUPED izdaje licencu na temelju diplome/potvrde/certifikata dobivene od pojedinaca ili drugih organizacija iz Hrvatske i/ili inozemstva.
 

Članak 9.

Licencu izdaje Predsjednik Upravnog vijeća i ona je pravovaljana uz njegov potpis i žig.
 

II. Trajno usavršavanje terapeuta / iscjelitelja i produživanje licence

Članak 10.

CERTIFIKAT je trajna potvrda o edukaciji u određenom području alternativne i komplementarne medicine.

LICENCA se izdaje na period od dvije godine. Produžuje se prikupljanjem bodova putem obaveznog sudjelovanja (pasivnog i/ili aktivnog) na godišnjem kongresu kojeg organizira HUPED, zatim sudjelovanjem na sjednicama stručne Komisije i Upravnog vijeća (ukoliko je terapeut član tih tijela), vlastitim aktivnostima i/ili prikupljanjem dovoljnog broja anketnih listića / svjedočanstava / medicinske dokumentacije od strane zadovoljnih korisnika njegovih usluga u periodu od dvije godine.
 
Članak 11.

Na osnovu uvjeta iz clanka 10. terapeut mora skupiti minimalno 100 bodova u roku od 2 godine u svrhu produzivanja licence.

Bodovi se dodjeljuju na ovaj način:

- sudjelovanje na godišnjim kongresima ili sajmovima udruženja donosi 10 bodova za pasivno sudjelovanje, a 20 bodova za aktivno sudjelovanje na kongresu (kao predavač);

- sudjelovanje članova tijela na sjednicama Upravnog vijeća i stručne Komisije donosi 5 bodova po sjednici;

- organizacija stručnog terapeutskog skupa od strane terapeuta - članova pod pokroviteljstvom HUPED-a donosi 20 bodova, a samo sudjelovanje na njemu 10 bodova.

- anketni listići prikupljeni od strane korisnika terapeutskih usluga se boduju na taj način da svaki pozitivno ispunjeni listić bez obzira da li se radi o potpunom ozdravljenju / iscjeljenju ili samo poboljšanju zdravstvenog stanja korisnika usluga, donosi 5 bodova.

Anketni listici ispunjeni od strane nezadovoljnih korisnika terapeutskih usluga ponistavaju 10 prikupljenih bodova.

 
Članak 12.

U slučaju većeg broja prikupljenih anketnih listića od strane nezadovoljnih korisnika te u slučaju drugih nepravilnosti u radu terapeuta i/ili iscjelitelja, Upravno vijeće HUPED-a moze pokrenuti disciplinski postupak koji se može sastojati u:

- izricanju opomene i upozorenja o prijavljenim nepravilnostima terapeutu odnosno iscjelitelju;

- donosenju odluke o dodatnom osposobljavanju;

- oduzimanja licence i

- provođenja ostalih kaznenih postupaka na temelju terapeutskog KODEKSA.

 

III.  Dobivanje stručnih priznanja od strane HUPED-a

Članak 13.

Stručna priznanja kao što su DR.P.M., DR.E.M., DR.D.M. dodjeljuju se od strane stručne Komisije na temelju posebnih teorijskih i/ili praktičnih dostignuća u području prirodne, energetske i/ili duhovne medicine.
Ukoliko vrsta iscjeliteljske terapije koju terapeut / iscjelitelj koristi nije njegovo originalno djelo bez obzira što terapeut odnosno iscjelitelj nije imao konkretnog fizičkog učitelja te nije pohađao poseban tečaj ili školu onda on nije kandidat za dodjelu stručnog priznanja.
 
Članak 14.

Pod dostignućima na području teorije prirodne, energetske i/ili duhovne medicine podrazumijeva se doprinos u razumijevanju mehanizma funkcioniranja pojedine terapeutske grane. Teorija koja se iznosi bi trebala biti originalna, a ukoliko se nadograđuje na već postojeće spoznaje onda bi njena primjena/nadopuna trebala biti originalno autorsko djelo.
 
Pismeni dio prijave za stručno priznanje za dostignuća na području teorije treba sadržavati:
1. Naziv teorije
2. Kratak sažetak teorije i navesti područja njene primjene
3. Detaljno objašnjenje teorije koje između ostalog treba sadržavati:
        a. Originalni elementi teorije
        b. Način na koji se došlo do originalnih elemenata
        c. Primjeri iz prakse koje ta teorija objašnjava

Ukoliko se radi samo o Vašoj originalnoj nadopuni već postojeće teorije onda je potrebna:
Usporedba postojeće teorije i teorije s Vašom nadopunom u razumijevanju određene problematike

Ukoliko se radi o originalnoj teoriji potrebno je pojasniti:
Čime vaša teorpija doprinosi razumijavanju određene terapeutske problematike, a što već postojeće teorije i objašnjenja to nisu mogle.

 4. Literatura kojom ste se eventualno služili

NAPOMENE:

 • Važno je da se konkretno držite zadanih tema. Nije potrebno široko teoretizirati o već poznatim činjenicama.
 • Rad predati u 7 primjeraka, mjesec dana prije prezentacije.
 • Konzultirajte HUPED prije predaje referata kako bi se utvrdili eventualni nedostaci ili nejasnoće.

 
Članak 15.

Ukoliko se radi o posebnim dostignućima u praktičnom radu (nova vrsta terapije) onda se zahtjevu prilaže kratki opis terapije, način njenog djelovanja te najmanje 100 ispunjenih anketnih listića od strane korisnika te metode na osnovu kojih se može zaključiti da je metoda djelotvorna. U tim anketnim listićima je potrebno da svaki klijent navede i svoje osobne podatke. Anketni listići se mogu dobiti na zahtjev iz udruženja.
 
Pismeni dio prijave za stručno priznanje za originalni terapeutski rad treba sadržavati:
1. Naziv metode
2. Kratak opis metode i nacin rada
3. Originalni elementi metode
4. Način na koji se doslo do originalnih elemenata.
5. Primjeri iz prakse

Ukoliko se radi o Vašem originalnom doprinosu kvaliteti određene metode
Usporedba učinaka klasičnom (poznatom) metodom i novom Vašom metodom:- mora biti ista dobna grupa i vrsta tegoba.
- Prilozena dokumentacija koja to potvrđuje mogu biti i dodatni anketni listici ispunjeni od strane onih korisnika usluga koji su se koristili uslugama drugih terapeuta srodne terapeutske discipline- Ispunjeni anketni listići korisnika Vaše metode (100 kom, a može i više jer možda neće biti sve ankete uvažene). Obavezno moraju biti navedeni telefonski brojevi i adrese korisnika u anketi.
 
Ukoliko se radi o originalnoj terapeutskoj metodi
- Ispunjeni anketni listići vaših korisnika (100 kom, a može i više jer možda neće biti sve ankete uvažene). Obavezno moraju biti navedeni telefonski brojevi i adrese korisnika u anketi.
 
6. Preporuke liječnika sa kojima se surađuje.

NAPOMENE:

 • Rad predati u 7 primjeraka, mjesec dana prije prezentacije
 • Važno je da se terapeuti konkretno drže zadanih tema. Nije potrebno široko teoretizirati o već poznatim činjenicama
 • Konzultirajte HUPED prije predaje referata kako bi se utvrdili eventualni nedostaci ili nejasnoće.

 
Članak 16.

Teorija ili opis/demonstracija originalnog terapeutskog rada se iznosi pred Upravnim vijećem i stručnom Komisijom HUPED-a na sjednici i ukoliko se svi članovi Komisije nakon izlaganja i diskusije slože onda se dodjeluje stručno priznanje: doktor duhovne medicine (dr. D.M.) ili doktor energetske medicine (dr. E.M.) ili doktor prirodne medicine (dr. P.M.), ovisno o vrsti medicine na koje se izlaganje odnosi.
U slučaju da se radi o opsežnijoj teoriji koja baca svijetlo razumijevanja na niz različitih terapeutskih vrsta od kojih neke spadaju u prirodnu medicinu, neke u energetsku medicinu, a neke možda i u duhovnu medicinu onda se dobiva stručno priznanje: doktor prirodne i/ili energetske i/ili duhovne medicine ovisno o tome koja područja teorija pokriva.
 
Članak 17.

Stručna priznanja se pišu na taj način da "dr." stoji ispred imena, a kratica koja označuje vrstu medicine iza imena npr: dr. Petar Petrović, E.M.
U slučaju opsežnije teorije stručna priznanja se pišu na taj način da "dr." stoji ispred imena a kratice koje označavaju vrstu medicina iza imena jedna za drugom kao npr: dr. Petar Petrović, P.M., E.M. za slučaj da njegova teorija pokriva terapeutske discipline sa područja prirodne i energetske medicine i sl.
 
Članak 18.

Prijava za dodjelu stručnog priznanja se vrši tako da se zahtjev u pismenom obliku šalje na adresu udruženja.
Ukoliko se radi o metaznanstvenoj ili znanstvenoj teoriji onda se ona u pismenom obliku prilaže zahtjevu.
Po prijemu zahtjeva Udruženje šalje obavijest o terminu kada će biti sljedeći sastanak stručne Komisije i Upravnog vijeća te usmeno izlaganje/demonstracija.D O D A C I
Ustanove čije školovanje HUPED automatski priznaje i izdaje terapeutsku Licencu


A Y U R V E D A

Udruga za znanost i religiju "BHAKTIVEDANTA"


A K U P U N K T U R A
Međunarodna škola akupunkture, elektroakupunkture, akupresure i tuine pri HUPED-u

Hrvatsko društvo za akupunkturu pri Hrvatskom liječničkom zboru (tečajevi samo za liječnike!)


A R O M A T E R A P I J A

HRVATSKA
Škole AROMARA i AROMAVITA


H O M E O P A T I J A

London College of Classical Homeopathy International (LCCHI)
London International College of  Homeopathy (LICH)
Toronto School of Homeopathic Medicine
i druge priznate škole i koleđi u inozemstvu

HRVATSKA
Međunarodna škola klasične i francuske homeopatije koju organizira HUPED


K I R O P R A K T I K A

Lista akreditiranih fakulteta na kojima se stječe titula doktora kiropraktike:
 
CANADIAN MEMORIAL COLLEGE
CLEVELAND CHIROPRACTIC COLLEGE OF KANSAS CITY
CLEVELAND CHIROPRACTIC COLLEGE OF LOS ANGELES
LIFE UNIVERSITY SHOOL OF CHIROPRACTIC
LIFE CHIROPRACTIC COLLEGE WEST
LOGAN COLLEGE OF CHIROPRACTIC
NEW YORK COLLEGE OF CHIROPRACTIC
PALMER COLLEGE OF CHIROPRACTIC
PALMER COLLEGE OF CHIROPRACTIC WEST
PARKER COLLEGE OF CHIROPRACTIC
LOS ANGELES CHIROPRACTIC COLLEGE
NATIONAL COLLEGE OF CGIROPRACTIC
NORTHWESTERN COLLEGE OF CHIROPRACTIC
ROYAL MELBOURNE INSTITUTE OF TECHNOLOGY
MACQUARIE UNIVERSITY AUSTRALIA
SHERMAN COLLEGE OF STRAIGHT CHIROPRACTIC
TEXAS CHIROPRACTIC COLLEGE
UNIVERSTE DU QUEBEC A TROIS-RIVIERS
UNIVERSITY OF BRIDGEPORT
WESTERN STATES CHIROPRACTIC COLLEGE

HRVATSKA
U Hrvatskoj se ADEKVATNO školovanje za kiropraktiku trenutno ne provodi.


K I N E Z I O L O G I J A

INOZEMSTVO

- Touch For Health-Dr. John Thie

- Primjenjena kineziologija dr. George Goodheart/ Applied Kinesiology - Biokoneziologija John Barton's - Primjenjena fiziologija Richard Utt - Edukinestetika i Three in One Concepts Gordon Stoke's Daniel Whiteside

HRVATSKA
U Hrvatskoj se povremeno održavaju tečajevi od strane načih članova - kineziologa


R E I K I
- Hrvatska asocijacija reikista "REIKI USUI", Zagreb
- Hrvatska reiki liga, Zagreb
- niz pojedinaca koji kao reiki majstori/učitelji djeluju kao redovni članovi HUPED-a


B I O E N E R G O T E R A P I J A
- svi registrirani redovni članovi - bioenergoterapeuti, koji pružaju poduku


U IZRADI JE NADOPUNA OVOGA POPISA...